Visum voor België

Nieuwe bijdrage voor visum LANG verblijf - D

Sinds 2 maart 2015 moeten sommige vreemdelingen een bijdrage betalen die de administratieve kosten van de behandeling door de Dienst Vreemdelingenzaken van een visumaanvraag lang verblijf voor België dekt. Bij het indienen van de visumaanvraag, moet de aanvrager die de bijdrage moet betalen, bewijzen dat de administratieve kost wel degelijk betaald is.

Deze kost moet betaald worden door de aanvrager of een derde persoon (familie, kennis, sponsor, garant, etc.) op een rekeningnummer in België. Het betalingsbewijs moet voorgelegd worden bij de indiening van de visumaanvraag. Indien de aanvrager geen betalingsbewijs kan voorleggen, dan zal de visumaanvraag onontvankelijk verklaard worden.

Het bedrag van deze bijdrage en de vrijstellingen, kunnen geraadpleegd worden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken: www.dofi.fgov.beNo label found for: as_externallink.alttag.

De kostprijs van het visum lang verblijf (handling fee = het equivalent van 180 euro in lokale munt), blijft behouden en moet betaald worden op het moment van de aanvraag. Het is niet omdat de visumaanvraag eventueel gratis is dat de bijdrage niet moet betaald worden.

De bijdrage moet betaald worden in euro op een Belgische bankrekening op naam van de FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, waarvan u hieronder de bankgegevens vindt:

Bank:
BPOST N.V., Muntcentrum, 1000 Brussel

Begunstigde:
FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpse Steenweg 59B, 1000 Brussel

Bankrekening:
IBAN: BE57 6792 0060 9235
BIC: PCHQBEBB

Mededeling:

De mededeling moet duidelijk de hierna vermelde structuur volgen:

  • Naam & Voornaam van de aanvrager (zoals geschreven in het paspoort)
  • Nationaliteit
  • Geboortedatum: dag (dd) – maand (MM) – jaar (YYYY)
  • Reisdoel (Artikelnummer van de wet van 15.12.1980 - gelieve hiervoor eveneens de website van de Dienst Vreemdelingenzaken te raadplegen).

Bijgevolg: NAAM_Voornaam_Nationaliteit_Geboortedatum(DD.MM.JJJJ)_Artikel(artikel vermelden)Wet15.12.1980.

Aandacht

  • De eventuele bank- en overschrijvingskosten zijn ten laste van de aanvrager of de persoon die de overschrijving uitvoert.
  • De bijdrage wordt niet terugbetaald indien de visumaanvraag wordt geweigerd of indien u te veel betaalt.
  • Indien u te weinig betaalt, kunt u binnen de 30 dagen het verschuldigde bedrag bijstorten. Indien u niet het bewijs levert dat het bedrag binnen deze termijn betaald werd, zal de Dienst Vreemdelingenzaken het gedeeltelijk bedrag dat reeds betaald werd, niet terugbetalen en het dossier als onontvankelijk beschouwen.Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse ZakenNo label found for: as_externallink.alttag, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

U dient zich persoonlijk aan te melden bij de Belgische Ambassade of het Consulaat die bevoegd is voor het land waar u woont, om uw visumaanvraag in te dienen en om het doel van uw reis en de omstandigheden ervan mondeling toe te lichten.