Werkwijze voor de inschrijving


Om ingeschreven te kunnen worden in de bevolkingsregisters van de Ambassade of het Consulaat moet u aan drie voorwaarden voldoen:

 • U moet Belg zijn
 • U mag niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente
 • U moet bewijzen dat u uw feitelijke hoofdverblijfplaats in het ambtsgebied van de Ambassade of het Consulaat hebt.  

Minderjarigen moeten nog aan een vierde voorwaarde voldoen: zij moeten ingeschreven worden daar waar één van de ouders ingeschreven is.

U zult aan de hand van een aantal documenten moeten bewijzen dat u aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet (zie hieronder). 

Belgen die niet aan deze voorwaarden voldoen, maar toch voor langere duur in het buitenland verblijven, kunnen wel hun aanwezigheid aan de Ambassade of het Consulaat melden, maar zullen niet van dezelfde dienstverlening kunnen genieten als "ingeschreven" Belgen (zie hierboven). 

Het Consulaat of de Ambassade zal u inschrijven op basis van een bewijs dat u niet meer in een Belgische gemeente ingeschreven bent. Van uw Belgische gemeente ontvangt u, wanneer u zich daar laat uitschrijven via het formulier Schrapping uit de bevolkingsregisters gemeente, een formulier Model 8 als bewijs van uw uitschrijving.

Als u reeds in het buitenland bent, kan u uw schrapping uit het bevolkingsregister van de gemeente vragen per brief gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. In principe zult u aan deze brief een bewijs van uw vestiging in het buitenland moeten toevoegen (attest van de lokale autoriteiten of van een Belgische diplomatieke/consulaire post, kopie van de lokale verblijfsvergunning enz.).

Indien u van een ander land komt en daar ingeschreven bent op een Belgische diplomatieke of consulaire post, dan beschikt u niet over een 'model 8'. In dat geval neemt het Consulaat of de Ambassade contact op met het consulair bureau van uw laatste woonplaats en vraagt de toezending van uw administratief dossier.

U moet de volgende documenten voorleggen bij uw inschrijving:

 • Model 8 indien u vanuit België verhuisd bent;
 • uw Belgische identiteitskaart afgegeven door de gemeente of een Consulaat of Ambassade;
 • het formulier Inschrijving op een ambassade behoorlijk ingevuld, gedateerd en getekend;
 • Fotokopie van uw paspoort;
 • Fotokopie van uw visum van lange duur (een toeristenvisum volstaat niet) of uw verblijfsdocument (verblijfsvergunning of lokale identiteitskaart).
 • Het inschrijvingsformulier voor de federale verkiezingen en eventueel het volmachtformulier (zie ook rubriek "Verkiezingen"). 

Aangezien de aard van de gevraagde documenten kan verschillen naargelang de lokale omstandigheden, neemt u best vooraf eens contact op met de Ambassade of het ConsulaatNo label found for: as_externallink.alttag.

Gelieve na uw inschrijving het Consulaat of de Ambassade steeds op de hoogte te brengen van:

 • Elke wijziging in de burgerlijke staat van uzelf en uw gezinsleden, door middel van een origineel afschrift van de betreffende akte, bijvoorbeeld huwelijks-, scheidings-, geboorte- of adoptieakte, of de verklaring van naamsverandering;
 • Elke wijziging van uw gezinssamenstelling;
 • Elke verandering van nationaliteit;
 • Elke adreswijziging;
 • Elke verandering van beroep;
 • Indien u als kiezer geregistreerd bent en uw stemwijze wenst te wijzigen.

De Ambassade of het Consulaat zal deze veranderingen opnemen in uw administratief dossier en uw gegevens in het RijksregisterNo label found for: as_externallink.alttag bijwerken. Het Rijksregister is de centrale databank van de Belgische overheid waarin onder meer alle Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente of van een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland, opgenomen zijn.

Elke persoon die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Ambassade of Consulaat, heeft een recht op toegang tot en verbetering van zijn gegevens (zowel deze opgenomen in de bevolkingsregisters als deze opgenomen in het Rijksregister). Bijkomende informatie hierover kan steeds gevraagd worden aan de Belgische ambassades en beroepsconsulaten.