Nieuwe steun van Europa voor de Democratische Republiek Congo en Rwanda

Datum: 06 maart 2014

Eurocommissaris voor Ontwikkelingssamenwerking Andris Piebalgs heeft de toekenning van nieuwe steun van de Europese Unie (EU) aan de Democratische Republiek Congo en Rwanda, ten bedrage van respectievelijk 620 en 460 miljoen euro voor de periode 2014-2020, aangekondigd tijdens zijn bezoek aan het gebied van de Grote Meren in Centraal Afrika, waar hij momenteel in het gezelschap van Belgisch minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille verblijft voor een werkbezoek. In vergelijking met de jongste jaren betekenen deze bedragen een aanzienlijke verhoging van de steun. In totaal zullen de regeringen en de regionale organisaties in Centraal Afrika, dat tien landen telt, van de EU steun ontvangen voor een bedrag van zo'n 3 miljard euro voor de periode 2014-2020.

Vóór zijn vertrek verklaarde Piebalgs: “Het gebied van de Grote Meren en de mensen die er wonen hebben de jongste jaren met uitzonderlijk zware uitdagingen te kampen gehad - en het is nog niet gedaan. Men kan echter alleen maar vaststellen dat het beëindigen van het conflict met de M23, en de hoopgevende tekenen die we gezien hebben dat de stabiliteit en de veiligheid verbetert, nieuwe perspectieven opent. Maar we mogen ons niet laten misleiden: het probleem van de gewapende troepen is nog niet opgelost en blijft onze aandacht vragen. Maar we mogen evenmin onze doelstellingen van economische en sociale ontwikkeling op lange termijn uit het oog verliezen. Met het kaderakkoord voor vrede en veiligheid, dat in Addis-Abeba werd ondertekend, beschikken wij nu over een pakket van gemeenschappelijke principes en doelstellingen. De sleutel voor succes bestaat er nu in om onze partners in de regio te helpen de noodzakelijke hervormingen door te voeren en een doeltreffende samenwerking op touw te zetten die de grenzen van dit gebied overstijgt.

Samenwerken is op zich reeds lovenswaardig, maar die samenwerking ten dienste stellen van de economische ontwikkeling - en vooral ook van vrede en veiligheid - betekent dat wij de toekomstige generaties een onschatbare nalatenschap zullen kunnen geven. Het gaat er niet gewoon om internationale hulp aan te reiken, hoewel het belang hiervan zeker niet onderschat moet worden, maar vooral om het creëren van omstandigheden waardoor alle mensen die in dit gebied leven zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving waarin hun rechten worden beschermd door solide en verantwoordelijke instellingen.”

De door de EU aan de DRC toegekende fondsen voor de periode 2014-2020 zullen gebruikt worden om de armoede te bestrijden en een duurzame, inclusieve groei te bevorderen teneinde de democratie en de mensenrechten te versterken en om bij te dragen aan vrede en stabiliteit in de regio. De hulp zal voornamelijk gericht zijn op gezondheid, milieu en duurzame landbouw, de versterking van het bestuur en de rechtsstaat, de restauratie van een strook van 150 km van de Route nationale 1  ̶  de belangrijkste verkeersas die de zeehavens verbindt met Kinsjasa en Mbuji-Mayi in het binnenland. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de hervorming van de veiligheidssector, met name door een vervolg te geven aan de reeds ondernomen acties om de politiediensten te hervormen, alsook het defensiesysteem en het rechtssysteem in de DRC, om op die manier de noodzakelijke voorwaarden te creëren voor een betere bescherming van de burgers en hun rechten.

In Rwanda is de algemene doelstelling het terugdringen van de armoede, het ondersteunen van de reeds aanzienlijke vooruitgang die werd geboekt in de realisatie van de millenniumdoelstellingen, en het versterken van het democratisch bestuur, door garanties in te bouwen voor de bescherming van de mensenrechten. De sectoren waarop de hulp van de EU geconcentreerd zal worden, zoals overeengekomen met de donoren en de autoriteiten van het land, zijn duurzame energie, duurzame landbouw en voedselveiligheid, alsook bestuur.

Programma

Eurocommissaris Piebalgs zal vergezeld worden door Jean-Pascal Labille, Belgisch minister van Ontwikkelingssamenwerking. Tijdens zijn verblijf in de DRC zal hij verscheidene eminente leden van de overheid ontmoeten. Hij zal het nieuwe Palais de justice in Kinshasa, dat gefinancierd werd door de EU, inwijden.

Daarna trekt de commissaris naar het oosten van het land waar hij een vormingscentrum voor kinderen zal bezoeken in Goma en Dhr. Denis Mukwege zal ontmoeten. Deze laatste is directeur van het Panzi-ziekenhuis in Bukavu, waar duizenden slachtoffers van seksueel geweld verzorgd worden. De commissaris zal ook een bezoek brengen aan het Parc national des Virungas, dat steun geniet van de EU en België en waarvan het statuut van de site, die ingeschreven is op de UNESCO-lijst, wordt bedreigd door petroleumexploitatieprojecten.

Dhr. Piebalgs zal eveneens een nieuw programma voorstellen ter bestrijding van seksueel geweld in de DRC (door de EU gefinancierd ten belope van 20 miljoen euro). Dit programma werd uitgewerkt door het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) en het Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en heeft als belangrijkste doelstelling het bestrijden van de oorzaken van seksueel geweld in de provinciestad Kinsjasa en in de provincies Bandundu en Maniema door mentaliteitswijzigingen aan te moedigen, door de vrouwenemancipatie te ondersteunen en hun bescherming te verbeteren. Die activiteiten omvatten onder andere opleidingen die bedoeld zijn voor onderwijzend personeel, informatie- en sensibiliseringscampagnes, het opstarten van een databank en de implementatie van een vroegtijdig alarmsysteem voor seksueel geweld en hulp aan de sectoren van veiligheid en justitie met het oog op de verbetering van de bescherming van vrouwen en kinderen.

Op 6 maart ontmoet Dhr. Piebalgs Dhr. Paul Kagame, president van Rwanda. Daar zal hij het gedenkteken bezoeken dat herinnert aan de Rwandese genocide die twintig jaar geleden plaatsvond. Tijdens zijn bezoek aan Rwanda zal de commissaris ook een nieuw voedselprogramma aankondigen (ter waarde van 30 miljoen euro). Dit project is bedoeld als ondersteuning van het beleid dat op nationaal niveau werd goedgekeurd om de ondervoeding  in het land uit te roeien door de wijdverspreide chronische ondervoeding van jonge kinderen aan te pakken.

Samenwerking EU met DRC en Rwanda

Deze nieuwe financiële steun aan deze twee landen zal verzameld worden krachtens het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), het kanaal waarlangs de EU steun geeft aan landen in Afrika, de Caraïbische eilanden en de Stille Zuidzee voor de periode 2014-2020. Het is de opvolger van het 10e EOF (2008-2013) krachtens hetwelk de DRC steun genoten heeft voor een bedrag van 569 miljoen euro, hoofdzakelijk bestemd voor essentiële domeinen zoals bestuur, infrastructuur, gezondheid en milieu. Bovenop de voorziene steun heeft het land noodhulp gekregen voor een bedrag van 140 miljoen euro op het vlak van voedselveiligheid, gezondheid, justitie en seksueel geweld. In diezelfde periode ontving het land van de EU bijkomende financiële steun voor een bedrag van 175 miljoen euro voor themadomeinen zoals steun aan de civiele samenleving, de strijd tegen de klimaatverandering, gezondheid en seksueel geweld, milieu, voedselveiligheid, democratie en de mensenrechten.

Rwanda heeft tussen 2008 en 2013 379 miljoen euro ontvangen. Die fondsen zijn hoofdzakelijk gebruikt om steun te verlenen aan de ontwikkeling van de landbouw en de regionale verbindingen, alsook in de vorm van budgettaire hulp, namelijk: rechtstreekse steun die bedoeld is om de realisatie te ondersteunen van plannen voor nationale ontwikkeling die goedgekeurd werden door de Rwandese autoriteiten. Het land genoot eveneens een bijkomende toelage van 45 miljoen euro in het kader van themaprogramma's ten gunste van de voedselveiligheid, het milieu, alsook de democratie en de mensenrechten.

Meer informatie

Ontwikkelingssamenwerking met de Democratische Republiek Congo en Rwanda
Enkele voorbeelden (Engels):
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-152_en.htmNo label found for: as_externallink.alttag

Website van de Directie-generaal Ontwikkeling en Samenwerking EuropeAid
http://ec.europa.eu/europeaid/index_nl.htmNo label found for: as_externallink.alttag

Website van M. Andris Piebalgs, Europees Commissaris voor Ontwikkeling (Engels)
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htmNo label found for: as_externallink.alttag