Usurperende bevoegdheden: Jean-Pascal Labille wil de voortzetting van de projecten van universitaire samenwerking waarborgen

Datum: 14 februari 2013

Donderdag heeft de minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille zich onderhouden met de vertegenwoordigers van de Belgische universiteiten rond het probleem van de financiering van hun ontwikkelingsprojecten. 

Jean-Pascal Labille heeft hen er tijdens hun ontmoeting van verzekerd dat hij hen zo snel mogelijk duidelijke en nauwkeurige antwoorden wil bieden op hun vragen rond de omvang van hun aanstaande financiering en hun samenwerkingsprojecten in de toekomst.  

Het antwoord op het probleem van de ‘usurperende’ bevoegdheden ligt in het kader van het overleg tussen het federale niveau en de gewesten. Minister Labille verzekerde de universiteiten van zijn wil om ze te blijven financieren tot een er een oplossing wordt gevonden, om zo de continuïteit van hun activiteiten te blijven garanderen.  

"Het gaat zowel om de geloofwaardigheid van België als om de interne coherentie van de actie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De universiteiten zijn gebonden aan juridische (overeenkomsten, partnerschappen met het Zuiden in het kader van meerjarenprogramma’s, enz.) en/of technische verbintenissen (lopende projecten of programma’s). Het is van fundamenteel belang dat ze het vermogen krijgen om deze verbintenissen na te komen, in het belang van de bevolkingen die onze universiteiten steunen.”