Visum voor België

Nieuwe bijdrage voor visum LANG verblijf - D

Sinds 2 maart 2015 moeten sommige vreemdelingen een bijdrage betalen die de administratieve kosten van de behandeling door de Dienst Vreemdelingenzaken van een visumaanvraag lang verblijf voor België dekt. Bij het indienen van de visumaanvraag, moet de aanvrager die de bijdrage moet betalen, bewijzen dat de administratieve kost wel degelijk betaald is.

Deze kost moet betaald worden door de aanvrager of een derde persoon (familie, kennis, sponsor, garant, etc.) op een rekeningnummer in België. Het betalingsbewijs moet voorgelegd worden bij de indiening van de visumaanvraag. Indien de aanvrager geen betalingsbewijs kan voorleggen, dan zal de visumaanvraag onontvankelijk verklaard worden.

Het bedrag van deze bijdrage en de vrijstellingen, kunnen geraadpleegd worden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken: www.dofi.fgov.beNo label found for: as_externallink.alttag.

De kostprijs van het visum lang verblijf (handling fee = het equivalent van 180 euro in lokale munt), blijft behouden en moet betaald worden op het moment van de aanvraag. Het is niet omdat de visumaanvraag eventueel gratis is dat de bijdrage niet moet betaald worden.

De bijdrage moet betaald worden in euro op een Belgische bankrekening op naam van de FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, waarvan u hieronder de bankgegevens vindt:

Bank:
BPOST N.V., Muntcentrum, 1000 Brussel

Begunstigde:
FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpse Steenweg 59B, 1000 Brussel

Bankrekening:
IBAN: BE57 6792 0060 9235
BIC: PCHQBEBB

Mededeling:

De mededeling moet duidelijk de hierna vermelde structuur volgen:

 • Naam & Voornaam van de aanvrager (zoals geschreven in het paspoort)
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum: dag (dd) – maand (MM) – jaar (YYYY)
 • Reisdoel (Artikelnummer van de wet van 15.12.1980 - gelieve hiervoor eveneens de website van de Dienst Vreemdelingenzaken te raadplegen).

Bijgevolg: NAAM_Voornaam_Nationaliteit_Geboortedatum(DD.MM.JJJJ)_Artikel(artikel vermelden)Wet15.12.1980.

Aandacht

 • De eventuele bank- en overschrijvingskosten zijn ten laste van de aanvrager of de persoon die de overschrijving uitvoert.
 • De bijdrage wordt niet terugbetaald indien de visumaanvraag wordt geweigerd of indien u te veel betaalt.
 • Indien u te weinig betaalt, kunt u binnen de 30 dagen het verschuldigde bedrag bijstorten. Indien u niet het bewijs levert dat het bedrag binnen deze termijn betaald werd, zal de Dienst Vreemdelingenzaken het gedeeltelijk bedrag dat reeds betaald werd, niet terugbetalen en het dossier als onontvankelijk beschouwen.


 

Belangrijk bericht

Naar aanleiding van het sluiten van de grenzen tussen Guinee en Senegal in het kader van de Ebolacrisis, is er beslist geweest dat uitzonderlijk en enkel op basis van die redenen, het verzenden van visumaanvragen LANG VERBLIJF (gezinshereniging) toegelaten is.

Het is absoluut noodzakelijk dat alle originele documenten aanwezig zijn, evenals 2 sets kopieën hiervan.

Gelieve een koerierdienst van uw keuze te contacteren (type DHL of andere) om ons het volledig dossier, op uw kosten, op het adres hieronder te laten geworden:

Ambassade de Belgique à Dakar
Service Visa
Avenue des Jambaars
BP 524 – Dakar – Sénégal

Indien u aanvraag betalend is, dan zal de procedure hieronder toegepast worden:

 • Stuur met Western Union naar “VRANCKEN Joseph Johan” het totaalbedrag van de consulaire tax met als boodschap “visa guinéen {met naam en voornaam van de aanvrager}”
 • Het bedrag aan consulaire tax dat wij moeten ontvangen voor een visumaanvraag lang verblijf is 118.000 CFA.
 • Gelieve erover te waken dat het bedrag dat wij zullen ontvangen van Western Union in Dakar absoluut overeenkomt met het te betalen bedrag. Een verschil of fout in het bedrag zal als gevolg hebben het niet-behandelen van de aanvraag die als niet ontvankelijk beschouwd zal worden.

De aanvragen voor KORT VERBLIJF kunnen momenteel ingediend worden in een andere Belgische diplomatieke vertegenwoordiging, overeenkomstig artikel 6, punt 2 van de Visa Code. In dit geval, zal uw aanvraag verplicht moeten voorgelegd worden aan de Vreemdelingendienst voor beslissing.


VIS-systeem

De procedure voor het aanvragen van een visum is gewijzigd met de introductie van het VIS. VIS staat voor "Visa Information System" en betekent dat ook de biometrische gegevens zullen worden geïntegreerd in het visum.

Het belangrijkste doel van het VIS is om de afgifte van visa te vereenvoudigen, faciliteren van de controles aan de buitengrenzen en de veiligheid te verbeteren voor alle betrokkenen,waaronder de aanvragers.

Dit betekent echter dat alle SCHENGEN visumaanvragers zich persoonlijk zullen dienen aan te bieden om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden.

Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system/index_en.htmNo label found for: as_externallink.alttag


Studeren in België: waarom vraagt het consulaat mijn vingerafdrukken als ik mijn visumaanvraag indien?

Het afnemen van vingerafdrukken maakt geleidelijk aan deel uit van de normale en gewone procedures voor elke visumaanvraag voor de Schengenruimte (visum C).

Met uitzondering van sommige vooraf omschreven categorieën, moet iedereen die een visum voor een kort verblijf aanvraagt vroeg of laat zijn vingerafdrukken laten afnemen, om het even welke zijn nationaliteit is.

Dat is al zo in sommige gebieden, om het even tot welk Schengenconsulaat u zich wendt.

Vanaf 15 maart 2014 zullen ook de onderdanen van derde landen die in België willen komen verder studeren hun vingerafdrukken geven bij het aanvragen van hun visum D in een Belgische ambassade of Belgisch consulaat in Afrika.

De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt niet langer dan twee minuten en geeft u dezelfde voordelen als de personen met een kort verblijf in de Schengenruimte:

 • deze procedure identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum;
 • ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen);
 • ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden. 


Bericht voor Guinese paspoorthouders - visumaanvragen

Op 31 december 2013 heeft het visumbureau in Conakry definitief zijn deuren gesloten.

Bijgevolg moeten voortaan alle visumaanvragen ten behoeve van Guinese onderdanen ingediend worden bij de visumdienst van de Ambassade van België in Dakar. Afspraak voor de indiening van de visumaanvraag dient gedaan te worden via Africatel (telefoonkaart aan te kopen bij een agentschap van Ecobank) op het volgende telefoonnummer:

 • indien u telefoneert vanuit het buitenland: 00 221 33 841 20 67
 • indien u telefoneert vanuit Senegal: 88 628 05 64  


Algemene informatie over visumaanvragen voor België


Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse ZakenNo label found for: as_externallink.alttag, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Bij welke Ambassade of Consulaat moet ik mijn visum aanvragen?

U dient zich persoonlijk aan te melden bij de Belgische Ambassade of het Consulaat die bevoegd is voor het land waar u woont, om uw visumaanvraag in te dienen en om het doel van uw reis en de omstandigheden ervan mondeling toe te lichten. In sommige gevallen kan u uw aanvraag indienen via een externe dienstverlener (outsourcingspartner). In zeer uitzonderlijke gevallen kan u vrijgesteld worden van het persoonlijk indienen van uw aanvraag. Gelieve hierover de Ambassade of het Consulaat te contacteren. Om te weten welke Belgische Ambassade of Consulaat bevoegd is voor uw visumaanvraag:
klik hier (PDF, 42.88 Kb) - landcodes (PDF, 26.28 Kb).

Indien u een visum voor kort verblijf aanvraagt (max. 90 dagen), bestaat in bepaalde landen de mogelijkheid dat uw visumaanvraag behandeld wordt door een ander Schengenland waarmee België een vertegenwoordigingsakkoord afsloot. Om na te gaan welke Ambassade bevoegd is voor het land waar u verblijft en of België voor kort verblijf vertegenwoordigd wordt door een Schengenpartner:
klik hier (PDF, 42.88 Kb) - landcodes (PDF, 26.28 Kb).

Opmerking: Vertegenwoordiging op het vlak van visa betreft enkel Schengenvisa (verblijf van max. 90 dagen), ingediend voor:

 • Toeristisch bezoek
 • Familie- of vriendenbezoek
 • Culturele of sportmanifestatie
 • Zakenreis
 • Korte stage
 • Doorreis door het Schengengebied

Visumaanvragen lang verblijf (meer dan 90 dagen) of visumaanvragen kort verblijf die een langer verblijf in België beogen (vb. huwen in België), kunnen niet in vertegenwoordiging behandeld worden, maar dienen steeds bij de bevoegde Belgische Ambassade of Consulaat ingediend worden. Indien er geen Belgische Ambassade of Consulaat is in het land waar u verblijft, dient u zich te wenden tot de Belgische Ambassade of Consulaat bevoegd voor uw woonplaats. Deze bevindt zich meestal in een van de buurlanden. Om te weten welke Belgische Ambassade of Consulaat bevoegd is voor uw visumaanvraag:
klik hier (PDF, 42.88 Kb) - landcodes (PDF, 26.28 Kb).

Hoe kan ik mijn visum in België verlengen?

Meer informatie over hoe u een verlenging kan bekomen vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken.

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken uw aanvraag tot verlenging van het verblijf heeft toegestaan, begeeft u zich met uw paspoort en het vereiste bedrag (30 euro), indien dat betaald moet worden, van maandag tot vrijdag (9u30 – 11u30) naar de FOD Buitenlandse Zaken (Karmelietenstraat 27 in 1000 Brussel).