Notariële volmachten en mandaten

Definitie van notariële volmacht

Met een volmacht verleent een persoon, de volmachtgever, een andere persoon, de gemachtigde, de bevoegdheid om in zijn plaats en namens hem iets te doen. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer de gemachtigde de volmacht aanvaardt. De overeenkomst kan stilzwijgend tot stand komen en voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht door de gemachtigde.

Een volmacht stelt personen die in het buitenland verblijven in de gelegenheid hun zaken in België te laten regelen door een gevolmachtigde.

De meest gebruikelijke volmachten die ten overstaan van de Belgische vertegenwoordigers in het buitenland worden gegeven, hebben betrekking op de aankoop of de verkoop van een onroerend goed in België of de vereffening van een nalatenschap.

Soorten volmachten en mandaten

Een algemene volmacht verleent de gemachtigde de bevoegdheid om alle zaken van de volmachtgever te behartigen.

Een bijzondere volmacht wordt verleend voor één of een aantal welomschreven zaken.

Daar waar een algemene volmacht alleen louter administratieve zaken geldt, bepaalt een uitdrukkelijk geformuleerde volmacht welke handelingen dienen gesteld te worden.

Een mandaat kan worden verleend aan één dan wel aan verschillende gemachtigden die dan de opdracht krijgen gezamenlijk of afzonderlijk te handelen.

De gemachtigde moet het mandaat uitoefenen zolang hij ermee belast is. Hij is aansprakelijk voor de schade die mocht voortvloeien uit het niet-uitoefenen ervan.

De volmachtgever moet de verbintenissen nakomen die de gemachtigde krachtens de ontvangen volmacht, is aangegaan.

Einde van het mandaat

Het mandaat eindigt wanneer de gemachtigde het niet langer uitoefent of er afstand van doet, dan wel door het overlijden, de curatele of het faillissement van hetzij de volmachtgever, hetzij de gemachtigde.