Didier Reynders bevestigt Belgische inzet voor de mensenrechten

Datum: 09 december 2013

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens op 10 december bevestigt vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders dat mensenrechten meer dan ooit een rode draad vormen in zijn beleid. Het gaat over waarden die integraal deel uitmaken van onze democratische samenleving.

Vijfenzestig jaar na de goedkeuring van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geniet helaas nog steeds niet iedereen, altijd en overal van de rechten en vrijheden van deze verklaring. Integendeel, we leven in een tijd waarin het universele karakter van de mensenrechten meer dan 10 jaar geleden in vraag wordt gesteld. Daarom wil minister Reynders dat ons land zich zowel op multilateraal als bilateraal vlak blijf inzetten voor de bevordering en de bescherming van de mensenrechten en de rechtstaat.

Dit engagement kwam het afgelopen jaar naar voren onder meer door de deelname van minister Reynders aan het Wereldcongres tegen de Doodstraf in Madrid, de toetreding bij de steungroep voor de Internationale Commissie tegen de Doodstraf, de uitwerking van een tweede Nationaal Actieplan over Vrouwen, Vrede en Veiligheid, en de organisatie van een side-event met UNICEF over ‘Children’s rights and business principles’ in de marge van de UN Global Compact top te New York waaraan H.M. Koningin Mathilde deelnam.

Ook in 2014 zal België de mensenrechten blijven bevorderen en beschermen. Deze moeten in aanmerking worden genomen tijdens de besprekingen over de post-2015 agenda. Duurzame ontwikkeling wordt immers mee verwezenlijkt door respect voor mensenrechten en de rechtstaat. Hoewel ons land momenteel geen lid is van de Mensenrechtenraad pleit Didier Reynders voor een actieve rol van België in dit forum, onder meer door de kwesties van de doodstraf en van kinderen en gewapende conflicten op de agenda te houden. België is momenteel wel lid van het VN NGO-Comité. Ons land blijft ijveren in dit comité ijveren voor de accreditatie van mensenrechtenngo's. Ook in de VN Commissie over de Status van de Vrouw is België actief. Deze Commissie zal in 2014 de uitdagingen en verwezenlijkingen bespreken in de uitvoering van de millenniumontwikkelingsdoelstellingen voor vrouwen en meisjes.

Tot slot wenst minister Reynders er op te wijzen dat hij ook oog heeft voor de bevordering en de bescherming van de mensenrechten in België zelf. Hiertoe stelt ons land een actieplan op ‘Business and human rights’. Afgelopen september heeft ons land ook een vrijwillig interim tussentijds rapport ingediend bij de Mensenrechtenraad over de implementatie van de aanvaarde aanbevelingen in het kader van het Universeel Periodiek Onderzoek (UPR).