Ministeriële ontmoeting België - Turkije - Trilaterale ontmoeting Buitenlandse Zaken, Justitie en Binnenlandse Zaken (Asiel & Migratie) - Brussel, Egmontpaleis, 22 januari 2013

Datum: 22 januari 2013


Gezamenlijk persbericht
 
Op 22 januari 2013 kwamen de ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie en Binnenlandse Zaken van Turkije en België bijeen.
 
De Belgische delegatie bestond uit de heer Didier REYNDERS, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken, mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, mevrouw Annemie TURTELBOOM, minister van Justitie en mevrouw Maggie DE BLOCK, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.
 
De Turkse delegatie bestond uit de heer Ahmet Davutoğlu, minister van Buitenlandse Zaken, de heer Sadullah ERGIN, minister van Justitie en de heer İdris Naim Şahin, minister van Binnenlandse Zaken.
 
Dit is de tweede ministeriële trilaterale bijeenkomst. De eerste ontmoeting vond in oktober 2008 plaats in Istanboel.
 
Het doel van deze ontmoetingen is het bevorderen van de dialoog tussen de politieke autoriteiten van beide landen over onderwerpen van gemeenschappelijk belang, zoals de strijd tegen terrorisme, politionele en gerechtelijke samenwerking, consulaire samenwerking en dossiers van asiel en migratie.
 
1. De ministers zijn vastberaden om het terrorisme te bestrijden en hun samenwerking op dat vlak verder te ontwikkelen. Ze herhaalden hun engagement om deze doelstellingen na te streven door middel van maatregelen die conform zijn met de verplichtingen van beide Staten voortvloeiend uit het internationaal recht. Zeker voor wat betreft het bestrijden en voorkomen van terrorisme, maar ook als het gaat over mensenrechten en rechten van vluchtelingen.
De ministers verheugen zich over de voortdurende politieke dialoog over de strijd tegen het terrorisme tussen Turkije en de Europese Unie. De ministers benadrukten ook de zeer actieve rol die Turkije speelt binnen de instellingen van de Verenigde Naties die zich met terrorisme bezighouden.
De ministers wezen ook op het belang van de strijd tegen de financiering van het terrorisme en kwamen overeen zich te blijven inzetten hiervoor.
 
2. De ministers van Buitenlandse Zaken verheugden zich over de steeds betere bilaterale relaties in alle domeinen, in overeenstemming met onze gemeenschappelijk standpunten en belangen. Ze bespraken ook de situatie in het Midden-Oosten, met inbegrip van Syrië, mensenrechten en de relaties tussen Turkije en de Europese Unie. Ook consulaire dossiers en visumkwesties kwamen aan bod.
 
3. De ministers van Binnenlandse Zaken ondertekenden een Memorandum of Understanding over politionele samenwerking. Deze samenwerking voorziet, met respect van nationale en internationale verplichtingen, in het uitwisselen van know-how en best practices op het vlak van terrorismebestrijding, georganiseerde misdaad, mensenhandel, handel in verdovende middelen en het witwassen van geld.
 
4. De ministers van Justitie ondertekenden een Gezamenlijke Verklaring over Gerechtelijke Samenwerking. Deze voorziet, met respect van nationale en internationale verplichtingen, in het opstarten van technische consultaties over gerechtelijke bijstand. Er zullen rechtstreekse communicatiekanalen worden gecreëerd tussen de centrale autoriteiten om de doeltreffendheid van deze samenwerking te versterken en om het wederzijdse begrip van de procedures en wetgevingen te verbeteren.