Uittreksel uit het Strafregister

a) Indien U in het buitenland woont en U een uittreksel uit het Belgisch Strafregister wil aanvragen dient U persoonlijk een schriftelijke aanvraag per post of per fax te richten aan de :

De uittreksels worden door de dienst Centraal Strafregister gratis verstrekt en kunnen worden aangevraagd:

 1. per brief aan:
  FOD Justitie
  DGRechterlijke Organisatie
  Dienst Centraal Strafregister
  Waterloolaan 80
  1000 Brussel
 2. per fax op het nummer +32 2 552 27 82
 3. per e-mail via cjc-csr@just.fgov.be of info@just.fgov.be

Met vermelding van:

 1. naam en voornaam;
 2. adres;
 3. geboortedatum en -plaats;
 4. reden voor de aanvraag;
 5. handtekening van de aanvrager;
 6. kopie of scan van een identiteitsdocument (facultatief).

Voor meer informatie:

Dienst Centraal Strafregister: 02 552 27 48 (NL) of 02 552 27 47 (FR)

Het uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd door de FOD Justitie.

b) Indien U een uittreksel uit het Strafregister wil aanvragen dat de periode dekt waarin U in het buitenland verbleef, dient U zich rechtstreeks te richten tot de bevoegde autoriteiten van het betrokken land.

Het is mogelijk dat de afgifte van een dergelijk document in het buitenland betalend is.