Erkenning

Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft zal het Belgisch recht toegepast worden.

Als u in het buitenland woont, is het van het grootste belang dat u wijzigingen in uw burgerlijke staat aan de Ambassade of het Consulaat van België meedeelt.

Wanneer is een erkenning nodig?

Als bij de geboorte naar Belgisch recht niet vaststaat van wie het kind afstamt, kan het erkend worden door de biologische vader en/of de biologische moeder.

Hoe kan het kind erkend worden?

Naar Belgisch recht kan de erkenning gebeuren in de geboorteakte, in een afzonderlijke akte van de burgerlijke stand of in een notariële akte. De erkenning kan echter niet gebeuren in een testament.

Bij erkenning moet altijd het recht van het land waarvan de ouder die erkent de nationaliteit heeft, worden toegepast. Bij erkenning door een Belgische ouder moet dus het Belgisch recht worden toegepast.

Wanneer kan het kind erkend worden?

Naar Belgisch recht kan het kind vóór of na de geboorte erkend worden. Zelfs als het meerderjarig is, kan nog het altijd erkend worden.

Erkenning door de moeder

Als Belgische moeder dient u uw kind slechts te erkennen indien er geen geboorteakte werd opgemaakt of indien uw naam niet op de geboorteakte voorkomt. Noch de vader noch het kind moeten toestemmen in de erkenning. De erkenning door de moeder is uiterst zeldzaam.

Erkenning door de vader

Erkenning is enkel mogelijk indien er nog geen vaderlijke afstamming bestaat of pas na de ontkenning /betwisting.

1. Voor de erkenningen geacteerd voor 1 juli 2007 (en na 01.10.2004)was de volgende regeling van kracht.
Indien de vader gehuwd is met een andere vrouw dan de moeder van het kind, moet de erkenning gehomologeerd worden door de rechtbank van eerste aanleg. De ambtenaar van de burgerlijke stand die de erkenningsakte opmaakt moet binnen de drie dagen de echtgenote van de persoon die erkent hierover informeren.

De erkenning kan maar plaatsvinden indien de nodige toestemmingen worden gegeven. Als het kind jonger dan vijftien jaar is, moet de moeder haar toestemming geven. Als het kind tussen de vijftien en achttien jaar oud is, moeten de moeder en het kind toestemmen. Als de erkende meerderjarig is moet hij alleen toestemmen.

2. Voor de erkenningen geacteerd na 1 juli 2007 zijn de volgende regels van toepassing.

Indien de Belgische vader gehuwd is met een andere vrouw dan de moeder van het kind  moet de echtgenote worden ingelicht per aangetekende brief of per deurwaardersexploot.

De erkenning kan maar plaatsvinden indien de nodige toestemmingen worden gegeven. Als het kind jonger dan twaalf jaar is, moet de moeder haar toestemming geven. Als het kind tussen de twaalf en achttien jaar oud is, moeten de moeder en het kind toestemmen. Als de erkende ouder is dan 18 jaar is moet hij alleen toestemmen.

Moet de erkenningsakte in België overgeschreven worden?

De erkenningsakte kan in België overgeschreven worden. U kan er dan altijd in België en op een eenvoudige manier afschriften of uittreksels van krijgen. Voor meer inlichtingen hierover kan u de rubriek akten raadplegen.

Heeft het erkende kind de Belgische nationaliteit?

Voor meer inlichtingen hierover kan u de rubriek "Nationaliteit" raadplegen.

Welke familienaam heeft het erkende kind?

Voor meer inlichtingen hierover kan u de rubriek "Naam" raadplegen.

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kan u contact opnemen met:

  • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Dienst Burgerlijke Stand
  • Belgische ambassade of consulaat van uw hoofdverblijfplaats in het buitenland