Geboorte

Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft zal het Belgisch recht toegepast worden.

Als u in het buitenland woont, is het van het grootste belang dat u wijzigingen in uw burgerlijke staat aan de Ambassade of het Consulaat van België meedeelt.

Waar moet een geboorte in het buitenland aangegeven worden?

De geboorte van een kind in het buitenland moet aangegeven worden bij de lokale overheid die een geboorteakte zal opmaken. Dit document kan in België erkend worden indien de akte opgesteld werd door de bevoegde overheid en in de vorm die in dat vreemde land gebruikelijk is. Een Ambassade of Consulaat van België in het buitenland kan eveneens een geboorteakte opmaken voor Belgen die in het rechtsgebied geboren werden.

Moet een buitenlandse geboorteakte in België overgeschreven worden?

Een buitenlandse geboorteakte kan in België overgeschreven worden. U kan er dan altijd in België en op een eenvoudige manier afschriften of uittreksels van krijgen. Voor meer inlichtingen hierover kan u de rubriek akten  raadplegen.

Hoe wordt het ouderschap in Belgisch recht vastgesteld?

Het moederschap

Het vermelden van haar naam in de geboorteakte volstaat om te weten wie de moeder is van het kind. De echtgenote van de moeder heeft echter geen ouderlijke band met het kind. Er kan evenwel een afstammingsband gecreëerd worden via adoptie.
Indien de naam van de moeder niet vermeld wordt in de geboorteakte of indien er geen geboorteakte is kan de moeder haar kind erkennen.
Het moederschap kan ook via gerechtelijke weg worden vastgesteld.

Het vaderschap

Om te weten wie de vader is moeten we een onderscheid maken tussen twee periodes.

1. Voor 1 juli 2007 was de volgende regelgeving van kracht.

Als het kind binnen het huwelijk of binnen de 300 dagen na de ontbinding van het huwelijk (door echtscheiding of overlijden) wordt geboren is de (ex) echtgenoot van de moeder de juridische vader van het kind.

Als de moeder binnen de 300 dagen na de echtscheiding een nieuw huwelijk sluit en het kind geboren wordt binnen dit laatste huwelijk dan heeft het de nieuwe echtgenoot als juridische vader.

Als de moeder niet gehuwd is, staat pas vast wie de vader is als hij het kind erkend heeft. Het vaderschap kan ook via gerechtelijke weg worden vastgesteld

2. Na 1 juli 2007 is de volgende regelgeving van kracht  

Als het kind binnen het huwelijk wordt geboren is de echtgenoot van de moeder de juridische vader.

Nochtans geldt deze regel niet:

Als het kind geboren is meer dan 300 dagen na de datum van de rechterlijke bekrachtiging van een overeenkomst tussen beide partijen om een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken; of na de datum van de rechterlijke machtiging om een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken;

Als het kind geboren is meer dan 300 dagen na de datum van de neerlegging van een verzoekschrift tot echtscheiding met onderlinge toestemming;

Als het kind geboren is meer dan 300 dagen na de datum van een door de vrederechter uitgesproken vonnis waarbij de echtgenoten gemachtigd worden een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken en minder dan 180 dagen na de datum waarop deze maatregel verstreken is of nadat de echtgenoten feitelijk herenigd zijn

Als het kind geboren is meer dan 300 dagen  na de datum waarop de echtgenoten volgens het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister op verschillende adressen zijn ingeschreven, in zoverre ze niet terug ingeschreven waren op hetzelfde adres.

Deze uitzonderingen zijn niet van toepassing indien de echtgenoten op het tijdstip van de geboorte een gemeenschappelijke verklaring hebben afgelegd.

Als de moeder binnen de 300 dagen na één van de drie genoemde data een nieuw huwelijk sluit en het kind geboren wordt binnen dit laatste huwelijk dan heeft het de ¿nieuwe¿ echtgenoot als juridische vader.

Een kind geboren buiten het huwelijk kan ook erkend worden door een vrijwillge daad of het vaderschap kan via gerechtelijke weg worden vastgesteld indien er een onderzoek wordt ingesteld.

Heeft mijn kind de Belgische nationaliteit?

Voor meer inlichtingen hierover kan u de rubriek "Nationaliteit" raadplegen.

Welke familienaam draagt mijn kind?

Voor meer inlichtingen hierover kan u de rubriek "Naam" raadplegen.

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kan u contact opnemen met:

  • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Dienst Burgerlijke Stand
  • Belgische ambassade of consulaat van uw hoofdverblijfplaats in het buitenland