Strategienota van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid

Datum: 27 juni 2014

Het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ) is een uniek financieringsinstrument dat is toegespitst op de verbetering van de voedselzekerheid van kwetsbare bevolkingsgroepen in gebieden met grote voedselonzekerheid in Sub-Sahara Afrika.

Het fonds werd in 2010 bij wet opgericht door het Federale Parlement en wordt gefinancierd door de Nationale Loterij, met bijkomende middelen van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). Een speciaal parlementair initiatief, gevoed met fondsen van de Loterij, maakt het fonds tot een uniek ontwikkelingsinstrument.

Het BFVZ staat onder het beheer en de verantwoordelijkheid van het regeringslid bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking. Een speciale Werkgroep BFVZ volgt het fonds op, met vertegenwoordigers van elke parlementaire fractie, het regeringslid bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking en zijn diensten (DGD), de Belgische ngo’s, de Belgische Technische Coöperatie (BTC) en de multilaterale partnerorganisaties van het BFVZ.

Deze strategienota zet de prioritaire krachtlijnen uit voor interventies van het BFVZ en sluit aan bij de missie en doelstellingen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Ze beschrijft de context, uitdagingen, missie, aanpak, doelgroepen en prioritaire thema’s van het fonds en geldt als kaderdocument dat richting geeft aan wie belast is met de uitvoering van interventies gefinancierd door het fonds.

De bijhorende procedurehandleiding van het BFVZ is complementair met de strategienota en vormt een praktische gids over de procedures en modaliteiten van het fonds. In de handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe de programma’s worden geïdentificeerd, geformuleerd, gefinancierd, uitgevoerd, opgevolgd en geëvalueerd en wat daarbij precies van de partnerorganisaties wordt verwacht.

Strategienota van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (PDF, 249.52 Kb)