Kleur Bekennen: op weg naar een nieuw programma 2014-2019

Datum: 29 april 2014

Man met boek

De laatste maanden heeft het programma Kleur Bekennen - Annoncer la Couleur haar formuleringsproces doorgemaakt. Vanaf 1 september 2014 zal ons programma een nieuwe strategische richting inslaan. We geven jullie alvast een eerste kijk in het nieuwe Kleur Bekennen.


De algemene & specifieke doelstelling

Het nieuwe programma heeft als algemeen doel dat “jongeren handelen als verantwoordelijke burgers, die zich bewust zijn van het belang van internationale solidariteit en die bijdragen tot een meer rechtvaardige wereld."

Als specifiek doel beogen we dat “scholen initiatieven van wereldburgerschapseducatie in hun werking verankeren en gebruik maken van kwaliteitsvolle middelen en ondersteuning."


Een nieuwe doelgroep

Het nieuwe programma kiest voor een focus op het secundair onderwijs (12-18 jaar) met een opening naar 3-18 jaar. Dit ondersteunt de verticale leerlijnen die starten in het kleuteronderwijs en verdergezet worden in lager en secundair onderwijs. Op deze manier is er een opening voor pedagogische continuïteit in opvoeden tot wereldburgerschap.


Een nieuwe richting

Op basis van de geïdentificeerde noden van de sector van wereldburgerschapseducatie, zijn voor het programma vijf strategische assen voorgesteld. Deze vijf assen geven structuur en richting aan het programma:

  1. We zoeken continu naar complementariteit en synergie met educatieve organisaties en de onderwijssector om een betere samenwerking met deze actoren te genereren.
  2. Het programma positioneert zich als tweedelijns actor in de dienstverlening naar de scholen. Kleur Bekennen - Annoncer la Couleur gaat niet rechtstreeks met de leerlingen in de school werken. We richten ons wel tot (toekomstige) leerkrachten, directies en opvoeder en sociale werkers van scholen.
  3. Het programma ontwikkelt zich naar een lerende organisatie met als doel het kapitaliseren en delen van kennis en good practices op het vlak van wereldburgerschapseducatie.
  4. Er is een resultaatsgericht beheer van het programma waarbij de focus ligt op het behalen van resultaat op korte en lange termijn en niet enkel op het bestendigen van een activiteit.
  5. Een institutionele verankering van wereldburgerschapseducatie in de schoolwerking en de onderwijssector is essentieel voor een duurzame impact van het programma Kleur Bekennen - Annoncer la Couleur.


De uitvoering van het programma doorloopt een cyclisch leertraject dat de volgende stappen onderscheidt:

  • Het identificeren van de noden en het voorbereiden van het pedagogische aanbod
  • Capaciteitsondersteuning
  • Kapitalisatie, appreciatie en innovatie op basis van ‘good practices’


Een centrale coördinatie met decentralisatie in de provincies

De coördinatie van het programma blijft in handen van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC). Ook de partnerschappen met alle Belgische provincies en met de VGC en cultureel centrum Les Chiroux blijven behouden. Op deze manier is een goede continuïteit van het programma gewaarborgd. Kleur Bekennen en Annoncer la Couleur krijgen elk een eigen coördinator(trice), waardoor we beter kunnen inspelen op de verschillende realiteiten op het terrein in zowel Vlaanderen als Wallonië. Qua budget ligt een groot accent op human resources, dat we zien als een van de grote sterktes van het programma.


September 2014… komt langzaam dichterbij

De komende maanden leggen we de laatste hand aan de operationalisering van deze nieuwe strategische assen in een nieuw jaarplan. Om alle veranderingen op een correcte en soepele manier te kunnen voorbereiden en doorvoeren duiden we het schooljaar 2014-2015 als overgangsjaar aan. Vanaf het schooljaar 2015-2016 schakelt het programma volledig over naar de nieuwe modus.

Wanneer het jaarplan definitief is, communiceren we over de concrete invulling van het nieuwe programma en de activiteiten die we gaan ontplooien in het overgangsjaar.


Meer informatie

Heb je vragen of wens je meer informatie? Neem dan contact op met Jyoti Degroote, Pedagogisch Verantwoordelijke Kleur Bekennen, 02/505.18.28 of jyoti.degroote@btcctb.org.

Kleur Bekennen is een initiatief van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.