Gezondheidszorg in gevaar

Datum: 04 februari 2014

België organiseert samen met het ICRK en het Rode Kruis van België een workshop voor deskundigen over een van de thema’s van deze problematiek .

"Gezondheidszorg in gevaar" (Health Care in danger - HCID) is een project onder leiding van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRK) met als doel gemakkelijker toegang te verschaffen tot een efficiënte gezondheidszorg die tijdens gewapende conflicten en in andere noodsituaties op volkomen neutrale wijze wordt verstrekt.

De veiligheid van personeel, installaties en medische voertuigen is van wezenlijk belang voor gewonden en zieken en is sinds de goedkeuring van het eerste Verdrag van Genève van 1864 ook een belangrijk aandachtspunt in het internationaal humanitair recht (IHR). Hoewel de veiligheid inmiddels een van de meest dringende humanitaire problemen is dat zich wereldwijd het vaakst voordoet; krijgt het nog veel te weinig aandacht.

Op grond van deze bevinding is het ICRK op zoek gegaan naar concrete voorstellen om de gezondheidszorg beter te beschermen.

Het raadpleegde wereldwijd een aantal deskundigen over zeven belangrijke onderwerpen zoals militaire praktijken waarbij gekeken werd naar doctrine, onderwijs, opleiding, operationele bevelen en rekruteringsregels. Daarnaast was er ook aandacht voor de verantwoordelijkheid en de rechten van het medisch personeel, de fysieke veiligheid van de medische installaties, normatieve kaders en nationale procedures, met inbegrip van sancties.

Een van deze workshops voor deskundigen die werd ingeleid door de voorzitter van het ICRK, de heer Peter MAURER, de nationale ondervoorzitster van het Rode Kruis van België, mevr. Christ’l JORIS en vicepremier Didier REYNDERS, had in België plaats op 29, 30 en 31 januari 2014. Deze workshop boog zich over de nationale maatregelen die moeten worden genomen met het oog op de uitvoering van relevante internationale voorschriften om makkelijker toegang te verschaffen tot neutrale gezondheidszorg tijdens gewapende conflicten en in andere noodsituaties.

Aan deze workshop namen deskundigen deel van nationale autoriteiten uit een dertigtal landen van alle regio’s wereldwijd en door een aantal andere deskundigen die waren afgevaardigd door organisaties die ter zake over een specifieke expertise beschikken.

De gezamenlijke organisatie van de workshop was in handen van de Belgische Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht, het Internationaal Comité van het Rode Kruis en het Rode Kruis van België, met de steun van de voogdijminister van de Belgische Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht, vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, die onder meer het Conferentiecentrum en het Egmontpaleis ter beschikking stelde.

Het ICRK zal een werkdocument maken met een bondig overzicht van de bevindingen van de gesprekken en met de belangrijkste aanbevelingen.

De aanbevelingen van de workshops zullen wellicht worden gebundeld door een ad hoc intergouvernementele conferentie die het ICRK zal bijeengeroepen en die een rapport zal opstellen in het vooruitzicht van de 32e Internationale Conferentie van het Rode Kruis, eind 2015.