Paul Magnette naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Datum: 21 september 2012

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette zal volgende week deelnemen aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Centraal op de agenda staan de opvolgingsprocessen van de Rio+20-Top over duurzame ontwikkeling en de post-2015 ontwikkelingsagenda in navolging van de Millenniumdoelstellingen. Daarnaast buigt de Algemene Vergadering zich ook over o.a. internationale veiligheid en vrede, de ontwikkeling van Afrika, mensenrechten, de coördinatie van humanitaire hulp en internationale rechtvaardigheid en recht. Minister Magnette zal er de officiële opening met o.a. Amerikaans President Barack Obama bijwonen, deelnemen aan verschillende ministeriële vergaderingen en bilaterale gesprekken voeren met zowel vertegenwoordigers van partnerlanden als van internationale organisaties.

ECOSOC

Na de Rio+20-duurzaamheidstop verborg Paul Magnette zijn ontgoocheling niet en verklaarde hij: "De resultaten van de Top zijn duidelijk onvoldoende. De tekst is niet ambitieus genoeg en bevat te weinig duidelijke verbintenissen. Maar we mogen niet in defaitistisch zijn. We moeten met het oog op de Algemene Vergadering van de VN in september meteen terug aan de slag. We weten wat nodig is voor een duurzame ontwikkeling van onze planeet. Eerst en vooral moeten we ons bevrijden van de huidige mentaliteit van economische ontwikkeling en vervangen door een duurzaam consumptie- en productiemodel."

In dat opzicht werd in Rio beslist om via de ECOSOC het begonnen werk verder te zetten. De ministeriële ECOSOC-bijeenkomst moet dan ook nagaan hoe ECOSOC op een efficiëntere manier haar sleutelrol kan blijven spelen om de economische, sociale en milieupijler beter te integreren in de ontwikkelingsagenda. Daarnaast moet ook de relatie tussen ECOSOC en het High Level Political Forum, opgericht in Rio en voorgezeten door Eerste Minister David Cameron, geherdefinieerd worden.

De discussie over de hervorming van ECOSOC is niet nieuw, maar de erkenning van haar sleutelrol in Rio biedt nu de noodzakelijke hefboom om eindelijk werk te maken van een drastische hervorming. Want ook al blijven de traditionele scheidingslijnen tussen Noord en Zuid bestaan, de homogeniteit van het Zuiden komt toch steeds meer onder druk te staan. Paul Magnette: "In een steeds verder globaliserende wereld moet ook de ontwikkelingssamenwerking zich aanpassen. Vandaag vertegenwoordigt ontwikkelingshulp nog maar 13% van de Noord-Zuid financiële stromen. In de jaren ’70 was dat nog 70%. Tal van nieuwe vormen van ontwikkelingssamenwerking zien het daglicht en triangulaire en Zuid-Zuid samenwerking nemen dan ook steeds aan belang toe."

België is in Rio zeer actief geweest bij de uitwerking van een institutioneel kader en Paul Magnette zal dan ook uit naam van België als eerste spreker het woord nemen na de zitting van het panel. Daarnaast zal ook gekeken worden hoe er in relatie tot de millenniumdoelstellingen (Millennium Development Goals, MDGs), Sustainable Development Goals (SDGs) of mondiale duurzame ontwikkelingsdoelstelling geformuleerd kunnen worden.

High level panel post-2015

In 2015 lopen de Millenniumdoelstellingen af. Daarom zal Paul Magnette deelnemen aan het high level event m.b.t. de post-2015 ontwikkelingsagenda. België zou graag één set doelstellingen willen uitwerken die op een mondiale schaal de duurzaamheid van onze planeet nastreven, uiteraard met oog voor de specifieke situatie van een aantal landen zoals de minst ontwikkelde landen (MOLs). Paul Magnette heeft daarover trouwens ook een billaterale ontmoeting met Mevrouw Amina Mohammed, speciaal adviseur van Ban Ki-moon. 

High level vergadering over de Sahel

In de Sahel lijden momenteel 18 miljoen mensen, waarvan 1 miljoen kinderen, aan extreme ondervoeding. Door het klimaat, de stijging van de voedselprijzen en de conflicten in de regio wordt de hele regio geconfronteerd met grote voedselonzekerheid. Uit de laatste ramingen blijkt dat voor de helft van de noden nog geen financiering gevonden is (goed voor om en bij de 600 miljoen euro). België komt vooral op humanitair vlak tussen in Mali, ongeveer ter hoogte van 30 miljoen euro en voornamelijk in een multilateraal kader. Minister Magnette bevestigde deze lijn te zullen doortrekken.

De high level vergadering moet een geïntegreerde strategie voor de Sahelregio uitwerken. 

Ministerieel side-event over de Minst Ontwikkelde Landen

In Rio was België, gesteund door de Secretaris-generaal van de VN, al medeorganisator van een evenement over de MOLs. Het gaat om 48 landen die samen ongeveer één miljard inwoners tellen. Tien van de 18 Belgische partnerlanden vallen onder die categorie en ons land wordt dan ook internationaal erkend voor zijn expertise in de materie. Ook in New York zal België samen met Nepal en Turkije een side-event over dit onderwerp leiden. Voor geen enkel land is het denkwerk rond de rol van een groene economie in de uitroeiing van armoede en het daaraan verbonden institutioneel kader voor duurzame ontwikkeling zo relevant als voor de MOLs. Bedoeling is dan ook om een aantal concrete maatregelen te formuleren op basis van 'The Future we want', het uitkomstdocument van de Rio+20-Top. Voor minister Magnette moet de strijd tegen armoede de basis blijven voor elke ontwikkelingsstrategie, in het bijzonder in de MOL’s. Armoede uitroeien is enkel zinvol als het op een duurzame manier gebeurt.

Bilaterale ontmoetingen en vergaderingen

Tot slot staan er voor de ontwikkelingsminister ook een aantal bilaterale vergaderingen op de agenda, o.a. met Benin en Mozambique over hun gemengde commissies, met Burundi over de incitatieve schijf van 50 miljoen en de donorconferentie eind oktober, met het ICRC over de situatie in Syrië en in de Sahel, met UN WOMEN en United Nations Population Fund (UNFPA) over gezondheid en samen met Eerste Minister Di Rupo met de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

De Minister zal van zijn aanwezigheid in New York ook gebruik maken om, in het kader van zijn plannen voor de opening van een nieuw museum voor moderne en hedendaagse kunst in Brussel, de directeurs van het hedendaagse kunstmuseum PS.1 te ontmoeten.