Huwelijk

Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft zal het Belgisch recht toegepast worden.

Als u in het buitenland woont, is het van het grootste belang dat u wijzigingen in uw burgerlijke staat aan de Ambassade of het Consulaat van België meedeelt.

Huwen in het buitenland of in België

Als u in België wenst te huwen moet u zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u verblijft.
In België is het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht mogelijk voor zover één van de toekomstige echtgenoten Belg is of zijn gewone verblijfplaats in België heeft sinds meer dan 3 maanden.

Als u in het buitenland wil huwen, zal u zich moeten wenden tot de buitenlandse overheid die uw huwelijk zal voltrekken.

Welk recht is van toepassing?

De grondvoorwaarden voor het huwelijk worden voor elke partner bepaald door het recht van het land waarvan hij/zij de nationaliteit heeft op het ogenblik van de voltrekking.

Als u Belg bent en in het buitenland wil huwen, zal het Belgisch recht voor wat uzelf betreft de aspecten ten gronde van uw huwelijk beheersen. Concreet betekent dit dat u tenminste achttien jaar oud bent, niet (meer) gehuwd bent en toestemt met het huwelijk.

Het recht van de staat waarvan uw toekomstige echtgeno(o)te onderdaan is, bepaalt de grondvoorwaarden waaraan hij/zij moet voldoen om in het huwelijk te treden.

De vormvereisten voor de voltrekking van het huwelijk worden bepaald door het recht van het land waarin het huwelijk wordt voltrokken. Uw huwelijk zal in België slechts rechtsgeldig zijn indien zowel aan de grond- als aan de vormvoorwaarden wordt voldaan.

Welke documenten moet ik voorleggen?

Om te weten welke documenten u nodig heeft om in het buitenland te huwen is het aan te raden in België contact op te nemen met de diplomatieke vertegenwoordiging van het land waar u wenst te huwen.

U kan ook via uw toekomstige echtgeno(o)t(e) inlichtingen bekomen bij de plaatselijke overheid die het huwelijk zal voltrekken.

In een aantal landen vraagt de plaatselijke overheid voor een huwelijk een attest dat er geen huwelijksbeletsel bestaat. Dit document wordt afgeleverd door de Ambassade of het Consulaat van België op voorlegging van uw geboorteakte en een uittreksel uit het bevolkingsregister dat uw woonplaats, nationaliteit en burgerlijke staat vermeld.

Deze documenten, afgeleverd door de Belgische overheid, moeten voorgelegd worden aan de Ambassade of het Consulaat van België en niet aan de plaatselijke overheden. Zij moeten niet gelegaliseerd worden. Het moeten originelen zijn en mogen niet meer dan 6 maanden oud zijn.

Het is ten sterkste aan te raden voor uw vertrek met de ambassade of het consulaat contact op te nemen.

In een aantal landen vragen de lokale autoriteiten een wetscertificaat, waarin de bepalingen van het Belgisch Burgerlijk Wetboek over het huwelijk worden vermeld. U kunt dit attest bekomen bij de Federale Overheidsdienst JustitieNo label found for: as_externallink.alttag, Directie generaal Wetgeving, Vrijheden en fundamentele rechten, Dienst Familierecht, Waterloolaan 115 in 1000 Brussel (tel.02/542.65.11 e-mail secretariaat.familierecht@just.fgov.be).

In sommige landen zullen de autoriteiten bijkomende attesten vragen, zoals een attest van goed gedrag en zeden, of een medisch attest.

Moet een buitenlandse huwelijksakte in België overgeschreven worden?

Uw buitenlandse huwelijksakte kan in België overgeschreven worden. U vindt hierover meer informatie in de rubriek "Akten".

Kunnen wij een familieboekje bekomen als wij in het buitenland getrouwd zijn?

De rubriek "Akten" geeft u hierover meer inlichtingen.

Kan mijn buitenlandse echtgeno(o)t(e) zich in België vestigen?

U vindt de nodige inlichtingen in het hoofdstuk "Visum voor België".

Wordt mijn buitenlandse echtgeno(o)t(e) Belg door het huwelijk?

Het huwelijk met een Belg heeft geen rechtstreekse invloed op de nationaliteit van uw buitenlandse echtgeno(o)t(e). Deze laatste mag wel na het huwelijk de Belgische nationaliteit aanvragen.

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kan u contact opnemen met:

  • Dienst Familierecht en Burgerlijke Stand van onze FOD
  • Belgische ambassade of beroepsconsulaat van uw hoofdverblijfplaats in het buitenland