Huwelijk in Italië


De Belg die in Italië wenst te huwen moet aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk zal worden voltrokken onder andere een attest van geen huwelijksbeletsel ("Nulla Osta") voorleggen, afgeleverd door het consulaat-generaal van België in Rome.

Het attest wordt afgeleverd in één van de landstalen (Nederlands, Frans, Duits) en dient te worden vertaald naar het Italiaans (eventueel door het consulaat-generaal, op verzoek van de aanvrager).

Voor informatie over de andere voor te leggen documenten (bijv. geboorteakte, attest dat uw nationaliteit en burgerlijke staat vermeldt,…), de Italiaanse gemeente contacteren.

De aanvraag tot aflevering van het attest moet schriftelijk ingediend worden en de taal van het attest vermelden. De persoonlijke verschijning is niet vereist.

De Belg die in het buitenland woont moet schriftelijk woonplaats kiezen in België (bv. bij familie, vrienden, kennissen, advocaat, notaris,…) voor alle briefwisseling en betekeningen betreffende de aanvraag van het attest en de verzending ervan.

Voor de Belg die geen woonplaats in België wil of kan kiezen, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.


Lijst van de documenten voor te leggen aan het consulaat-generaal

1ste geval: u bent Belg woonachtig in België

 • schriftelijke aanvraag tot aflevering van het attest met vermelding van de landstaal waarin het attest wordt gevraagd + eventuele aanvraag van vertaling van het attest (zie bijlage 1 (DOC, 27 Kb));
 • letterlijk afschrift (geen meertalig uittreksel) van uw geboorteakte, afgeleverd door de gemeente van geboorte, origineel en afgeleverd sinds minder dan zes maanden;
 • volledig uittreksel uit de bevolkingsregisters van uw woonplaats in België waarop uw naam en voornamen, uw woonplaats, uw Belgische nationaliteit en uw burgerlijke staat worden vermeld, origineel en afgeleverd sinds minder dan zes maanden;
 • een originele verklaring op eer (zie bijlage 2 (DOC, 24.5 Kb)) die de gegevens van het volledig uittreksel uit de bevolkingsregisters van uw woonplaats in België bevestigt, door u ondertekend (de verklaring op eer dient niet gelegaliseerd te worden);
 • gewone fotokopie van uw identiteitskaart; 
 • gewone fotokopie van een identiteitsdocument op naam van uw toekomstige echtgeno(o)t(e);
 • bewijs van de betaling (zie rubrieken “Consulaire taksen” + “Verzendingskosten”).

2e geval: u bent Belg woonachtig in Italië en ingeschreven op het consulaat-generaal

Procedure:

1. verzending naar het consulaat-generaal van bijlage 1, met andere woorden:

 • schriftelijke aanvraag tot aflevering van het attest met vermelding van de landstaal waarin het attest wordt gevraagd + eventuele aanvraag van vertaling van het attest + keuze woonplaats in België + aanvraag tot aflevering van een volledig uittreksel uit het Rijksregister op uw naam, samen met:

  a. een postmandaat “vaglia postale circolare” ter waarde van 10 €, op naam van de “Ambasciata del Belgio”;

  b. voorgefrankeerde omslag (Italiaanse postzegels ter waarde van 7,90 €) voor een aangetekende zending van het uittreksel uit het Rijksregister naar de gekozen woonplaats in België.

2. nadat u van de Ambassade voornoemd uittreksel hebt ontvangen, wordt u verzocht volgende documenten te verzenden naar het consulaat-generaal:

 • letterlijk afschrift (geen meertalig uittreksel) van uw geboorteakte afgeleverd door de gemeente van geboorte, origineel en afgeleverd sinds minder dan zes maanden;
 • origineel volledig uittreksel uit het Rijksregister op uw naam (zie punt 1), samen met een originele verklaring op eer die de gegevens van dit volledig uittreksel bevestigt (zie bijlage 2 (DOC, 24.5 Kb));
 • gewone fotokopie van uw identiteitskaart;
 • gewone fotokopie van een identiteitsdocument op naam van uw toekomstige echtgeno(o)t(e);
 • postmandaat (zie rubriek “Consulaire taksen”);
 • Italiaanse postzegels: 8,90 €.

3e geval: u bent Belg woonachtig in het buitenland (niet in Italië) en ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters van de bevoegde Belgische consulaire post

 • schriftelijke aanvraag tot aflevering van het attest met vermelding van de landstaal waarin het attest wordt gevraagd + eventuele aanvraag van vertaling van het attest + keuze woonplaats in België (zie bijlage 1 (DOC, 27 Kb));
 • letterlijk afschrift (geen meertalig uittreksel) van uw geboorteakte afgeleverd door de gemeente van geboorte, origineel en afgeleverd sinds minder dan zes maanden;
 • origineel volledig uittreksel uit de consulaire bevolkingsregisters afgeleverd sinds minder dan zes maanden door de bevoegde Belgische consulaire post op uw naam, samen met een originele verklaring op eer die de gegevens van dit volledig uittreksel bevestigt (zie bijlage 2 (DOC, 24.5 Kb));
 • gewone fotokopie van uw identiteitskaart;
 • gewone fotokopie van een identiteitsdocument op naam van uw toekomstige echtgeno(o)t(e);
 • bewijs van de betaling (zie rubrieken “Consulaire taksen” + “Verzendingskosten”).

4de geval: u bent Belg niet ingeschreven in een Belgische gemeente of in een Belgische diplomatieke of consulaire post

Uw aanvraag tot afgifte van een attest van geen huwelijksbeletsel moet ter beslissing voorgelegd worden aan de procureur des Konings van de gekozen woonplaats in België.

U heeft er alle belang bij zich persoonlijk aan te melden op het consulaat-generaal.

Voor te leggen documenten:

 • schriftelijke aanvraag tot aflevering van het attest met vermelding van de landstaal waarin het attest wordt gevraagd + eventuele aanvraag van vertaling + keuze woonplaats in België + aanvraag volledig uittreksel uit het Rijksregister (zie bijlage 1 (DOC, 27 Kb));
 • een verklaring op eer die de gegevens van dit volledig uittreksel bevestigt (zie bijlage 2 (DOC, 24.5 Kb));
 • letterlijk afschrift (geen meertalig uittreksel) van uw geboorteakte afgeleverd door de gemeente van geboorte, origineel en afgeleverd sinds minder dan zes maanden;
 • eventueel: bewijs van inschrijving bij een lokale overheid;
 • gewone fotokopie van uw identiteitskaart;
 • gewone fotokopie van een identiteitsdocument op naam van uw toekomstige echtgeno(o)t(e);
 • betaling (zie rubriek “Consulaire taksen” + “Verzendingskosten”). 


Consulaire taksen

 • attest van geen huwelijksbeletsel: 20 € (huwelijk tussen 2 Belgen = 2 attesten = 40 €);
 • volledig uittreksel uit het Rijksregister (voor de Belgen ingeschreven op het consulaat-generaal en de Belgen niet ingeschreven in enig Belgisch bevolkingsregister): 20 €;
 • vertaling van het attest: 60 €
  (huwelijk tussen 2 Belgen = 2 attesten = 2 vertalingen = 120 €)
 • wijze van betaling:

Belgen woonachtig in Italië:

- via postmandaat “vaglia postale circolare” op naam van de “Ambasciata del Belgio”, mee te sturen met de voor te leggen documenten;
- cash indien de aanvraag ingediend wordt aan het loket van het consulaat-generaal.

Belgen woonachtig in België of in het buitenland (Italië uitgezonderd):

storting (met vermelding: nulla osta + naam) op de bankrekening van:
AMBASCIATA DEL BELGIO (RECETTES CONSULAIRES)
IBAN: IT72L0200805170000030066859 
BIC: UNCRITM1113
Bank: UNICREDIT S.p.A.


Verzendingskosten

8,90 € voor een aangetekende zending met ontvangstbewijs

(ook al staat het toekomstig bruidspaar ingeschreven op hetzelfde adres in België, de twee attesten zullen afzonderlijk verzonden worden. Verzendingskosten: 2 x 8,90 €). 

Wijze van betaling:

 • Belgen woonachtig in Italië: Italiaanse postzegels;
 • Belgen woonachtig in België of in het buitenland (Italië uitgezonderd): per storting op de bankrekening van: AMBASCIATA DEL BELGIO (RECETTES CONSULAIRES), zie hierboven. Afzonderlijke storting voor de consulaire taksen en de verzendingskosten.


Opmerkingen

 1. Een geboorteakte die niet werd afgeleverd door België, moet in bepaalde gevallen gelegaliseerd en/of vertaald worden
  (zie http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/No label found for: as_externallink.alttag).
 2. De gemiddelde duur voor de behandeling van het dossier door het consulaat-generaal bedraagt ongeveer 15 dagen en leidt tot hetzij de ambtshalve afgifte van het attest van geen huwelijksbeletsel hetzij tot de overmaking van het dossier aan het parket van de bevoegde procureur des Konings in België. 
 3. Het document wordt u persoonlijk overhandigd of toegezonden per aangetekende zending met ontvangstbewijs naar uw adres in België of, indien u in het buitenland woont, naar het door u gekozen adres in België. Het attest wordt niet overhandigd aan derden of opgezonden naar derden (ook niet de partner).
 4. Het attest van geen huwelijksbeletsel “nulla osta” is zes maanden geldig.
 5. De voorgelegde documenten worden bewaard op het consulaat-generaal, behalve de geboorteakte die teruggezonden wordt samen met het attest.
 6. De tussenkomst van het consulaat generaal is beperkt tot de aflevering van het attest: u zorgt persoonlijk voor de contacten met de "Ufficio Matrimoni" van de Italiaanse gemeente voor bijkomende inlichtingen over de te vervullen formaliteiten (huwelijksafkondiging…) en over het verkrijgen van huwelijksakte. 
 7. Voor informatie over de Italiaanse wetgeving inzake huwelijksvermogensstelsels dient u rechtstreeks contact op te nemen met een notaris of advocaat in Italië. U kan zich eveneens richten tot een notaris in België en/of de website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat raadplegen www.notaris.beNo label found for: as_externallink.alttag indien u door een Belgische notaris een huwelijkscontract volgens Belgisch recht wenst te laten opstellen. U gelieve zich rechtstreeks tot de Italiaanse ambtenaar van de burgerlijke stand die het huwelijk zal afsluiten te richten voor inlichtingen over de vermelding van het huwelijksvermogensstelsel/huwelijkscontract in de huwelijksakte.
 8. Na het huwelijk moet u aan de Belgische gemeente of aan de consulaire post buiten Italië waar u ingeschreven bent een letterlijk afschrift van uw huwelijksakte “copia integrale dell’atto di matrimonio” voorleggen, vertaald door een beëdigd vertaler. Sommige gemeentes aanvaarden een uittreksel van de huwelijksakte op meertalig formulier “estratto dell'atto di matrimonio su formulario plurilingue”, aan te vragen bij de Italiaanse gemeente. Voor meerdere inlichtingen, u gelieve zich rechtstreeks tot de dienst burgerlijke stand van uw gemeente of tot de bevoegde consulaire post te richten.
 9. Indien u ingeschreven bent op het consulaat generaal, u gelieve na uw huwelijk een letterlijk afschrift van uw huwelijksakte over te maken (zonder vertaling).   

 

Bijlage 1: Aanvraag AGHB en keuze woonplaats (DOC, 27 Kb)

Bijlage 2: Verklaring op eer (DOC, 24.5 Kb)