Notariële bevoegdheid

De notariële bevoegdheid van Belgische beroepsdiplomaten in het buitenland

In elk mensenleven doen zich een aantal gebeurtenissen voor waarvoor de betrokkene zich tot een notaris moet wenden (bv. huwelijkscontract, wijziging van de huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, schenking, aankoop en verkoop van een onroerend goed, een hypothecaire lening, een testament bij openbare akte of internationaal testament, de vereffening van een nalatenschap, enz.)

Belgen in het buitenland kunnen, naargelang het geval, voor procedures die te maken hebben met bezit, familierecht, terecht bij de bevoegde autoriteit ter plaatse dan wel bij een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger.

Belgische beroepsdiplomaten oefenen in de landen waar ze geaccrediteerd zijn van rechtswege de notariële bevoegdheden uit die zijn vastgelegd in de Belgische wetgeving terzake, zij het binnen de grenzen van artikel 5 van de wet van 10.07.1931.

Voor zover ze zich houden aan de bevoegdheden die zijn bepaald in artikel 5 waarin het beginsel van 'Belgisch belang' is vervat, mogen de Belgische vertegenwoordigers in het buitenland notariële akten opstellen in dezelfde hoedanigheid als een notaris in België. In alle gevallen wordt evenwel de voorwaarde gesteld dat zij een ontwerp-akte van een Belgisch notaris hebben ontvangen (cfr.notaribox).

Zij mogen weigeren op te treden als notaris indien een juridische of feitelijke moeilijkheid hen daarvan weerhoudt.

Ook beroepsconsuls en de ereconsuls  hebben de notariële bevoegdheden die hen vooraf bij ministerieel besluit zijn toegekend

In bepaalde gevallen dienen de Belgische vertegenwoordigers de partijen zelfs te vragen een notariële akte bij voorkeur te verlijden voor de bevoegde lokale instantie. De kans bestaat immers dat deze om redenen van nationale rechtsorde een door de Post opgemaakte akte betwist of niet aanvaardt.

Wat volgt is een kort overzicht van de meest voorkomende notariële akten waarvoor u bij de Belgische ambassades en consulaten terecht kunt.

Aanvullende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de Koninklijke Federatie van Belgische NotarissenNo label found for: as_externallink.alttag.