De Regio van de Grote Meren, gezamenlijke inspanningen voor stabiliteit en ontwikkeling

Datum: 16 april 2014

De zevende Staten-Generaal van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking vindt plaats op 6 mei 2014 in het Egmontpaleis in Brussel. Dit jaar heeft de bijeenkomst als thema de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en de regio van de Grote Meren in Afrika.

Deze regio wordt al meer dan 20 jaar geteisterd door politieke instabiliteit en gewapende conflicten, poreuze grenzen en humanitaire crisissen alsook door spanningen rond natuurlijke rijkdommen en andere mogelijk destabiliserende factoren. In weerwil van deze uitdagende, risicogevoelige en moeilijke context concentreren de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en vele van haar partnerorganisaties een aanzienlijk deel van hun middelen en inspanningen op de landen in deze regio met als doel de armoede te verlichten en stabiliteit en veiligheid voor de bevolking te bewerkstelligen.

Vorig jaar zorgde de internationale gemeenschap ervoor dat de landen uit de regio in Addis Abeba het Kaderakkoord voor Vrede, Veiligheid en Samenwerking voor de DRC en de Grote Meren (PSCF) sloten. Het akkoord werd getekend door de DRC, Angola, de Republiek Congo, Zuid-Afrika, Tanzania, Oeganda, de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR), Burundi, Rwanda, Zuid-Soedan en Zambia. In combinatie met recente ontwikkelingen op het terrein wekt het akkoord concrete hoop op vrede en stabiliteit. Onder meer de Verenigde Naties, de Wereldbank en de Europese Unie leveren gezamenlijke inspanningen om dit proces te consolideren en te verzekeren dat er snel vredesdividenden komen voor de getroffen bevolking.

Trouw aan zijn langdurig engagement in de regio speelt België een actieve rol in dit proces, met de vaste overtuiging om de regionale stabiliteit, veiligheid en ontwikkeling mee te ondersteunen.

Het is echter duidelijk dat de regio nog enige tijd kwetsbaar zal blijven. Daarom is het noodzakelijk om een grondiger analyse te maken van sommige van de diepere oorzaken voor het gebrek aan stabiliteit in de regio en om te onderzoeken hoe de Belgische Ontwikkelingssamenwerking - samen met haar partnerorganisaties - effectief kan bijdragen tot de vooruitgang van de regio.

Doelstellingen:

Deze editie van de Staten-Generaal biedt de gelegenheid om de grootste uitdagingen voor de regio van de Grote Meren na te gaan. De bijeenkomst is een platform voor uitwisseling en dialoog tussen de Belgische spelers in deze materie en moet leiden tot een gemeenschappelijk inzicht in hoe men te werk moet gaan en vorderingen kan boeken in de kwetsbare context van de regio van de Grote Meren. De Staten-Generaal zal ook de ruimte bieden om te luisteren naar de analyses en voorstellen van internationale spelers en niet-gouvernementele organisaties.

Meer informatie over het programma: www.assises-dgd.be/index_nl.htmlNo label found for: as_externallink.alttag.

De Staten-Generaal van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking vormt een jaarlijks forum dat beleidsmakers, overheidsactoren, de civiele maatschappij, universiteiten en wetenschappelijke instellingen samenbrengt. De doelstelling van dit evenement is tweeledig. Ten eerste biedt het de ruimte om informatie uit te wisselen met betrekking tot internationale uitdagingen waarmee de ontwikkelingssamenwerking wordt geconfronteerd. Ten tweede vormt het de gelegenheid om te reflecteren over actuele en mogelijke Belgische beleidsopties en suggesties te formuleren voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Daarbij streeft het er ook naar om de beleidscoherentie voor ontwikkeling te bevorderen.