Interlandelijke adoptie

Wat is een interlandelijke adoptie?

Volgens de nieuwe adoptiewetgeving, in werking getreden op 1 september 2005, is dit een adoptie waarbij het geadopteerde of te adopteren kind wordt overgebracht naar een ander land dan het land van zijn gewone verblijfplaats. 

Wat zijn de voorwaarden en wat is de procedure?

In België is de interlandelijke adoptie een materie die behoort tot de bevoegdheid van zowel de Federale Overheid als van de Gemeenschappen. Voor meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure in België en in het buitenland moet u zich wenden tot één van de volgende Centrale Autoriteiten van de Gemeenschappen:

De richtlijnen van deze instanties moeten gerespecteerd worden. Er zijn strenge straffen voorzien voor wie buiten het kader van de wet een adoptie probeert tot stand te brengen of voor wie optreedt als tussenpersoon zonder machtiging van één van de Gemeenschappen.

Adopties gerealiseerd in het buitenland moeten erkend en geregistreerd worden door de Federale Centrale Autoriteit:

Federale Overheidsdienst Justitie
Directoraat-generaal Wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden
Dienst Internationale adopties
Waterloolaan 115
1000 Brussel
T: 02/542.75.80
F: 02/542.70.56
E-mail: adoption.int.adoptie@just.fgov.be

Voor meer informatie, lees de brochure (PDF, 158.68 Kb) van de FOD Justitie.

Wat moet ik doen in het buitenland?

Nadat de buitenlandse overheden de adoptie hebben uitgesproken kunt u de buitenlandse documenten voorleggen aan de Ambassade of het Consulaat van België. Als de adoptie kan erkend worden zal een voorlopig paspoort of een visum aan het geadopteerde kind worden afgeleverd. Indien nodig zullen de documenten gelegaliseerd worden.

Wat is de rol van de Ambassade of het Consulaat van België bij een interlandelijke adoptie?

De aanvraag tot erkenning van de adoptie zal overgemaakt worden aan de Federale Centrale Autoriteit die werd opgericht binnen de Federale Overheidsdienst Justitie en die bevoegd is voor de erkenning (en registratie) van de adoptie die tot stand kwam in het buitenland. Voor meer inlichtingen over adoptie in het algemeen of over een bepaald geval kunt u contact opnemen met de Federale Centrale Autoriteit.

De ambassade of het consulaat moet wachten op de beslissing van de Federale Centrale Autoriteit om een reisdocument te kunnen afgeven.

Wat moet ik doen bij mijn terugkeer in België?

U zal zich wenden tot uw gemeentebestuur - dienst burgerlijke stand en bevolking - met de documenten aangaande de adoptie (geboorteakte van het kind, beslissing van adoptie en andere documenten). Deze documenten zullen in de taal van uw gemeente moeten vertaald worden.

De ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente zal de geboorteakte van het geadopteerde kind inschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

Welke zijn de gevolgen van een interlandelijke gewone adoptie?
Welke zijn de gevolgen van een interlandelijke volle adoptie?
Kan een gewone adoptie omgezet worden in een volle adoptie?

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: