Evénement Benelux - Programme 2014 : remarques introductives par le Ministre Reynders

Date: 20 février 2014

Evénement Benelux – Programme 2014
La Haye, 20 février 2014

Remarques introductives par Didier REYNDERS, Vice-premier Ministre et Ministre des affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes.

Mijnheer de Minister, beste collega,
Mijnheer de Secretaris-generaal,
Dames en heren,

Het is met veel genoegen dat ik de uitnodiging heb aanvaard om deel te nemen aan de officiële lancering van het Benelux jaarplan voor 2014, en meteen ook van het Nederlandse Voorzitterschap. En dat Voorzitterschap is met u, collega, in goede handen. Ik weet dat u ten volle het belang beseft van de Benelux. 

We hebben vorig jaar extra aandacht besteed aan de vormgeving van dit jaarplan:

  • Het Secretariaat-generaal van zijn kant heeft de voorgestelde activiteiten gegroepeerd rond duidelijke politieke doelstellingen. Telkens is aangeduid wat het resultaat is, dat we willen bereiken. Deze praktische aanpak komt zowel de slagkracht als de zichtbaarheid en van de organisatie ten goede.
  • Wij van onze kant hebben een grote inspanning gedaan om de verschillende betrokken administraties in België er toe te brengen zich uit te spreken over de voorgestelde Benelux-projecten, wat tot een vruchtbare dialoog heeft geleid, tot een verfijning van het jaarplan en tot meer motivatie om samen te werken. Het is op die manier dat we getracht hebben effectieve politieke sturing te geven. Wat ons ten andere is opgevallen in de consultatie van onze administraties, is dat zij doorgaans de operationele Beneluxsamenwerking positief inschatten.

Neem bijvoorbeeld Binnenlandse Zaken en Justitie. Ik heb gemerkt dat beide departementen erg enthousiast zijn over de politionele en justitiële samenwerking, die zeer operationeel is en onder meer tot uiting komt in gemeenschappelijke politieacties. Daardoor zijn we sterker geworden in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit.

Dat brengt me op een zeer recente stap vooruit, waar ik als buitenlandminister zelf nauw bij betrokken ben: in januari zijn er concrete afspraken gemaakt tussen onze drie landen om elkaars netwerk van politie-verbindings-officieren te gebruiken. Deze zijn toegevoegd aan onze Ambassades, zij komen tussen in complexe dossiers met internationaal karakter. Zo kunnen bv. Belgische - en Luxemburgse - politiediensten beroep doen op een Nederlandse verbindingsofficier in een land waar België - en Luxemburg - geen politie-vertegenwoordiger hebben en omgekeerd.

In dat verband kan ik u trouwens zeggen dat ik ook heel blij ben met de goede vooruitgang in onze samenwerking op het vlak van huisvesting van onze diplomatieke posten. Fysieke co-locatie en de pooling van middelen is niet alleen kostenbesparend maar leidt spontaan tot inhoudelijke samenwerking, zij het op consulair, economisch of politiek vlak, een kruisbestuiving zo men wil, die de strategische werking van ons postennetwerk versterkt.

U heeft arbeidsmobiliteit, het grensoverschrijdend wegvervoer, en de strijd tegen de sociale fraude aangegeven als domeinen waar we dit jaar concrete resultaten gaan boeken, waarvan u er enkele heeft aangehaald. Ik zou daar nog veelbelovende projecten aan kunnen toevoegen zoals werken rond de erkenning van diploma’s en beroepskwalificaties, papierloos douane-vervoer, evenals talrijke projecten van fiscale samenwerking.

Uit het menu dat voorligt in het jaarplan moge alvast blijken dat de Benelux zeker nog toekomst heeft als motor voor grensoverschrijdende toenadering tussen onze landen en meteen ook als wegbereider van de Europese integratie.

A plusieurs reprises, j’ai été étonné de voir combien le modèle Benelux suscite de l’intérêt, et est source d’inspiration, par exemple dans les pays des Balkans et en Europe centrale et orientale. Partout la coopération régionale est reconnue comme un moyen pour mieux se défendre sur un plan international plus large. Le Benelux est souvent évoqué comme une formule novatrice et l’exemple à suivre.

C’est dans l’Union Européenne que nous faisons de plus en plus preuve d’un réflexe Benelux, d’un état d’esprit et d’une manière d’agir en commun. Dès que c’est possible, nous nous affirmons en tant que Benelux. Nous développons des positions communes sur des grands dossiers européens. Nous travaillons aussi étroitement ensemble dans le contexte de la politique extérieure commune, et je suis heureux que la présidence néerlandaise ait l’ambition de renforcer encore davantage cette coopération politique.

Le « core business » du Benelux reste néanmoins la coopération pratique entre les différentes administrations, à tous les niveaux, une coopération qui est très vivante, réelle et nécessaire, mais peut-être pas assez visible. Une coopération qui s’inscrit dans le plan annuel, que nous lançons officiellement aujourd’hui. Je souhaite rendre hommage au SG pour son excellent travail et à tous ceux et celles qui sont appelés à collaborer à sa réalisation.

Je vous remercie de votre attention.